کاربرد میانگین در زندگی


۲۹ خرداد ۱۳۹۹ / ۰۹:۰۴:۰۳
۲۹۶

کاربرد میانگین در زندگی

📊📦تکالیف قشنگمون🎁📈میانگین ۳مورد زیر را حساب کنید.

💓تعداد دفعاتی که در هر روز از هفته گذشته  بادوست صمیمی تون تماس گرفتیددریک جدول بنویسید.
و حساب کنید که به طور متوسط(میانگین)در یک هفته چندباربه دوستتون زنگ زدید؟

💓نمرات درس ریاضی ملینا در ۴ ماه گذشته به ترتیب ۱۹/۵-۲۰-۱۸-۱۶/۵ بوده است میانگین(معدل)نمرات ریاضی ملینا در ۴ ماه گذشته را به دست اورید

💓امروز قبض آب اقای محمودی آمد و مصرف آب در ۳ ماه گذشته به این صورت بود
ماه اول ۲۵ لیتر
ماه دوم ۳۵ لیتر
ماه سوم ۵۰ لیتر

مصرف آب خانواده اقای محمودی به طور متوسط(میانگین)در۳ماه چه مقدار بوده است؟؟