محتوای درسی

بازی

بازی دقت و تمرکز

بازی برای افزایش دقت و تمرکز


خلاصه :

بازی جهت ها برای افزایش دقت و تمرکز: اهداف: ۱- افزایش دقت و تمرکز ۲- شناخت رنگ ها ۳- شناخت جهت ها وسایل مورد نیاز: ۱- کاغذA۴ ۲- ماژیک ۳- درهای بطری(۴ رنگ)

شیوه ی بازی:

ابتدا ۴ فلش در جهت های مختلف برای راهنمای بازی در بالای کاغذ بکشید.

هریک از درهای بطری را روی یک فلش قرار دهید.

تعدادی فلش در جهت های مختلف روی کاغذ بکشید.

حالا کودک باید طبق راهنما هر در بطری را روی فلشی قرار دهد که جهت آن با رنگ در بطری مطابقت دارد.

بسیار عالی خانم اربابزی عزیز👌

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عالی بود معلم خلاق

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران