نوین ترین

روشهای نوین تدریس

دریافت مفهوم


۰۹ تیر ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۱۲
۳۶۷


برای رویا رویی با انبوه چالشهایی که آینده در دل خود پنهان داشته است ، جامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آرمانهایی چون صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی ، آموزش و پرورش را سرمایه ای اجتناب ناپذیر می داند.    

   آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﻫـﺎي ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺳـﺖ     .ﻣﻨﻈـﻮر از آﻣـﻮزش، ﻓﺮآﯾﻨـﺪ دو ﺳـﻮﯾﻪ     ﯾﺎددﻫﯽ ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ  ﺧﺎص و در ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﺪف از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻄﻠـﻮب در ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎ     ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﯾﺲ  ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ اﯾـﻦ    رﺳﺎﻟﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮآﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸـﺨﺺ  و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮي و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘـﺪا  روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ روش ﺗﺎرﯾﺨﯽ و روش ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از روﺷـﻬﺎي ﻧـﻮﯾﻦ   ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺮاﺣﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﮐﻪ  ﺷـﺎﻣﻞ روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي، روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﺑﺪﯾﻌـﻪ ﭘـﺮدازي ،روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ،، روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ/ﻣﺸﺎوره اي، روش ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻔﺎي ﻧﻘـﺶ، روش ﺗـﺪرﯾﺲ ﮔـﺮدش    ﻋﻠﻤﯽ، روش ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮي و روش ﺗﺪرﯾﺲ آﻣﻮزش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾـﮏ از روش ﻫـﺎي ﺗـﺪرﯾﺲ ﻓـﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﯾﺎ ﺿﻌﻔﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

 

 
 

برچسب‌های این مطلب:

طرح درس

# دانلود نام فایل توضیحات
1 دانلود فایل 0,3MB pdf


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.